เทศบาลนครอุดรธานี ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2564

กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลนครอุดรธานี
จะดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
.
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช่ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โดยจะเริ่มสำรวจตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
#จึงประกาศมาเพื่อให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีทราบโดยทั่วกัน และโปรดแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมข้อมูลที่จำเป็นต่อเจ้าพนักงานสำรวจ
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี หรือ โทร. 0-4224-0247

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, July 7, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 736