ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 มาตรา 18 (1)  กำหนดไว้ว่า

               คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้าน หรือ บิดา หรือ มารดา แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่

      ที่คนเกิด  ภายใน  15 วัน นับแต่วันเกิด

     กรณีนี้เด็กเกิดที่โรงพยาบาลอุดรธานี  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตสำนักทะเบียนท้องถิ่น

               เทศบาลนครอุดรธานี   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  จะทำหน้าที่ในฐานะเจ้าบ้าน         

                อาจมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมาดำเนินการแจ้งการเกิดให้กับเด็กก็ได้

                หรือบิดา  หรือมารดา  ของเด็ก  นำหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.1/1) ซึ่งโรงพยาบาลได้

                ออกให้  มาแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี

                ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย

จำนวนผู้เข้าชม: 244