ไม่ได้  การขอทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก  เริ่มทำเมื่ออายุ  7 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

                ดังนั้น  กรณีนี้  ต้องรอให้ครบวันเกิดเด็กจึงจะสามารถมายื่นคำร้องขอทำบัตรได้

 

จำนวนผู้เข้าชม: 224