๑. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่ การแบ่งแยกที่ดิน ออกโฉนด รวมแปลงที่ดิน การโอนกรรมสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวภายใน ๓๐ วันนับแต่ วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือนับตั้งแต่วันที่มีจำนวนเนื้อที่ดินขึ้นใหม่หรือนับแต่วันที่จำนวนเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงไป โดยเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องฯ ดังนี้

         -  สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน/สำเนาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

         -  สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

         -  สำเนาหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน

๒. กรณีที่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เช่น การก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร/การเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้าน/การได้เลขเลขหมายประจำบ้านใหม่/การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง/การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร เจ้าของทรัพย์สินต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบคำร้องดังนี้       

         -  สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

         -  สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร

         -  สำเนาหนังสือสัญญาเช่าโรงเรือนหรือสิ่งของปลูกสร้าง

         -  สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์/ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า/เลิกประกอบกิจการค้า

๓. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับป้าย เช่น การติดตั้งป้ายใหม่/รื้อถอนป้าย/โอนป้าย/การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขป้ายใหม่

         -  กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายใหม่ให้แจ้งภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีป้ายอันที่ต้องเสียภาษี หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิม

         -  กรณีโอนป้าย ให้แจ้งรับโอนป้าย ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับโอนป้ายโดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบคำร้องดังนี้

         -  ใบอนุญาตติดตั้งป้าย ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒

         -  รูปถ่ายพร้อมขนาดของป้ายและข้อความป้าย

         -  สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย

         -  สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์/ใบอนุญาตประกอบการค้า

การเปลี่ยนแปลงทั้ง ๓ กรณีดังกล่าว เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถยื่นคำร้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินฯ ได้ที่งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน ชั้น G อาคารเทศบาล และศูนย์บริการแห่งที่ ๒ สนามกีฬาเวสุวัณตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โทร. ๐๔๒-๒๔๐๒๔๗ 

 
จำนวนผู้เข้าชม: 244