ห้องสมุดประชาชน

ห้องสมุดสาธารณะ หรือ ห้องสมุดประชาชน คือห้องสมุดที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล โดยบางส่วนหรือทั้งหมดมาจากภาษีประชาชนเป็นผู้เสียให้รัฐบาล เพื่อให้บำรุงห้องสมุด เปิดบริการอย่างกว้างขวาง แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือเขตใดเขตหนึ่ง อย่างไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ โดยไม่จำกัด เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ไปจนถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันในทางการเมือง และความรู้นานับประการ รวมทั้งห้องสมุดที่ก่อตั้งจากองค์กรเอกชนไม่ได้รับความสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล แต่เปิดบริการ แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่าก็ถือว่าเป็นห้องสมุดสาธารณะด้วยเช่นเดียว

จำนวนผู้เข้าชม: 10,106