ปัจจุบันสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี สามารถให้บริการได้เฉพาะงานทะเบียนราษฎร ซึ่งประกอบด้วย
การรับแจ้งเกิด, การรับแจ้งตาย, การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของประชาชน ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และงานบัตรประจำตัวประชาชน
         ส่วนการให้บริการงานทะเบียนอื่น เช่น ทะเบียนสมรส, ทะเบียนชื่อ-สกุล, ทะเบียนครอบครัว, ทะเบียนอาวุธปืน, ทะเบียนมูลนิธิ, พินัยกรรม, บุตรบุญธรรม ประชาชนยังต้องไปติดต่อราชการที่ ที่ว่าการอำเภอ เช่นเดิม

จำนวนผู้เข้าชม: 266