สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

Friday, November 12, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 181