รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Friday, April 20, 2018

         ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (ตามเอกสารประกาศ)

         บัดนี้ ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง ได้สรุปผลการดำเนินการจัดว์้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 - มิถุนายน 2561 เสร็จเรียบร้อย เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบสขร.1 แนบท้ายนี้

จำนวนผู้เข้าชม: 243