รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน

Monday, April 19, 2021

รายงานงบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลนครอุดรธานี

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 610