รวบรวมผลงานรางวัลเทศบาลนครอุดรธานี

1.       รางวัลผลงานดีเด่นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประจำปี พ.ศ. 2542 ,

          ปี พ.ศ. 2543 ,ปี พ.ศ. 2544 (3 ปีซ้อน) รางวัลที่ 1  ประเภท ก. จากกรมการปกครองและสมาคม  สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

 

2.       รางวัลองค์กรชั้นนำของประเทศ ด้านการวัดความ  พึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์กับ

          ประชาชนผู้รับบริการ  ประจำปี พ.ศ. 2543 จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

3.       สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานีได้รับรางวัลสำนักทะเบียนดีเด่น ชนะเลิศ ประจำปี

          พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2546 จากกรมการปกครอง และปีพ.ศ. 2548 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย

           

4.       รางวัลดีเด่นระดับภาค เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2548 จากกรมส่งเสริมคุณภาพ

          สิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

         

5.       รางวัลเมืองนำร่องการพัฒนาชุมชนแออัดในประเทศไทย  จากองค์การสหประชาชาติ  ปี ค.ศ. 2005     (UNESCAP) ปี  2005   

6.       รางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี พ.ศ. 2549 ระดับประเทศ ประเภทส้วมสาธารณะในสถานที่    ราชการ  จากกรมอนามัย 

      

7.       รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน  ประเภทรางวัลผู้ให้การสนับสนุนการให้บริการของ    เคาน์เตอร์บริการประชาชน  จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปี พ.ศ.  2549

 

 

 

 

 

 

8.       สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานีได้รับรางวัลเกียรติยศชนะเลิศ  2  ปีติดต่อ  ประจำปี พ.ศ.     2548 และ พ.ศ. 2549 จากกรมการปกครอง และปี พ.ศ. 2549  จากกรมส่งเสริมการปกครอง   ท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

            

 9.       รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ   จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข    ประจำปี พ.ศ. 2550

 

10.      รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประจำปี พ.ศ. 2550  จากสถาบันพระปกเกล้า

 

11.      รางวัลที่ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทที่ 1  โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ     ประจำปี 2550  จากหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปี พ.ศ. ที่ได้รับ 2550

12.      รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ประจำปี พ.ศ. 2550  จาก  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย

13.      รางวัล  ตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก (5 ดาว)  จากหน่วยงาน  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

          ปี พ.ศ. ที่ได้รับ   2551

 

14.      เทศบาลนครอุดรธานีผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการบริการจัดการขยะมูลฝอย  ครบทั้ง ๖ สมรรถนะภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน   จากหน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ปี พ.ศ. ที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 15.      รางวัลชนะเลิศ สถานที่ราชการปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากหน่วยงาน สำนักงาน    ป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. ที่ได้รับ 2552

16.      รางวัล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบปี 2553  จากหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข   ปี พ.ศ. ที่ได้รับ 2553

17.      รางวัล สามารถบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

          ASO Thailand และตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบการจากหน่วยงานสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ร่วมกับบ้านพักใจอุดรธานี  ปี พ.ศ. ที่ได้รับ  2553

18.      เทศบาลดีเด่น ระดับเขต 10 ลำดับที่ 1  ตามโครงการถ่ายทอดภารกิจตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552  จากหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. ที่ได้รับ พ.ศ.2553

19.      รางวัล  ในการสนับสนุนโครงการจักรยานพิทักษ์โลกปี 2 “ทสม. รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อพ่อหลวง  จากหน่วยงาน  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ปี พ.ศ. ที่ได้รับ 2553

20.      เทศบาลนครอุดรธานีผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการบริการจัดการขยะมูลฝอย  ครบทั้ง 6 สมรรถนะภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน   จากหน่วยงาน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ปี พ.ศ. ที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

21.      เทศบาลนครอุดรธานีให้การสนับสนุน ชุมชนโนนอุทุมพร ได้รับรางวัลชุมชนที่มีการดำเนินงานลด ภาวะโลกร้อน ดีเด่น อันดับ 3 ระดับประเทศ โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 6 จากหน่วยงาน   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด  ปี พ.ศ. ที่ได้รับ     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

22.      รางวัล เป็นท้องถิ่นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  จากหน่วยงาน ศูนย์  อนามัยที่ 6 ขอนแก่น   ปี พ.ศ. ที่ได้รับ 2553

  

23.      รางวัล  1 ใน 1,000 เมืองระดับโลกรณรงค์พิทักษ์คุณภาพชีวิตและสุขภาพคนเมืองจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ปี พ.ศ. ที่ได้รับ 2553

24.      เทศบาลนครอุดรธานีผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการบริการจัดการขยะมูลฝอย ครบทั้ง 6   สมรรถนะภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนจากหน่วยงานกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ปี พ.ศ. ที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

25.      รางวัล  การดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ในกิจกรรม     คอนเสิร์ตหมวกกันน็อค  จากหน่วยงาน แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรใน ระดับจังหวัด (สอจร.)   ปี พ.ศ. ที่ได้รับ  2554

   

26.      รางวัล  ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ   ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น  จากหน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปี พ.ศ. ที่ได้รับ  พ.ศ. 2554

  

27.      เทศบาลนครอุดรธานีได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)ได้ผ่าน    เข้ารอบที่ 1 โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 84 ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554   จากหน่วยงาน    กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปี พ.ศ. ที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 

28.      รางวัล  ให้การสนับสนุน “มหกรรมเครือข่ายนวัตกรระบบประกันสุขภาพ อีสานตอนบน ปี 2554”  จากหน่วยงาน    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี  ปี พ.ศ. ที่ได้รับ  2554

 29.      รางวัล   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนงานสุขภาพชุมชนดีเด่น  จากหน่วยงานกระทรวง สาธารณสุข   ปี พ.ศ. ที่ได้รับ  2555

30.      เทศบาลนครอุดรธานีให้การสนับสนุน ชุมชนโนนอุทุมพร ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประเภท ชุมชนขนาดกลางโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน ปี 2555  จากหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปี พ.ศ. ที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

    

31      รางวัล วัฒนคุณาธร  “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม” จาก กระทรวงวัฒนธรรม  ปี พ.ศ. 2556

     

32.      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2555 จาก กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย  ปีที่รับรางวัล พ.ศ. 2557 

รางวัล ผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

ปีที่ได้รับ  17  กรกฎาคม 2557   จากสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   สถานที่รับ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 3,599