ไม่ได้   หลังจากยื่นคำร้องขอทำบัตร และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการออกบัตร

      ประจำตัวประชาชนใบใหม่ให้แล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐาน และทำลาย

      เมื่อครบกำหนดต่อไป

 

จำนวนผู้เข้าชม: 185