การรับเหมาก่อสร้างเป็นงานรับจ้างทําของกฏหมาย ยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากผู้ประกอบ พาณิชยกิจขายวัสดุก่อสร้างด้วย ก็ให้จดทะเบียนพาณิชย์ เฉพาะการขายวัสดุก่อสร้างได้ จะจดทะเบียนในลักษณะ เป็นพาณิชยกิจพ่วง คือ ขายวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างไม่ได้

 

จำนวนผู้เข้าชม: 248