พันธกิจ

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จึงกําหนดพันธกิจหลักการพัฒนาไว้ ดังนี้
(1) พัฒนาระบบบริการพื้นฐานที่สะดวก สบายพอเพียง ได้มาตรฐาน
(2) อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
(3) สร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4) เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น และอํานวยความสะดวกเพื่อการค้า การลงทุน
(5) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล
(6) การบูรณาการงานพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบประชารัฐ


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1. ประชาชนมีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อการทำงานของเทศบาลที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาท  ร่วมกันในกระบวนการสร้างสรรค์เมือง

2. เทศบาลนครอุดรธานีเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการให้บริการประชาชน และมีพัฒนาการด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

3. ให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน  สร้างคนคุณภาพที่เพียบพร้อมด้วยความรู้  ความสามารถ  คุณธรรม  และจริยธรรม

4. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  บ้านเมืองเป็นระเบียบ  น่าอยู่  น่าอาศัย

5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี

6. เมืองมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ประชาชนมีโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง

7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ

8. ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งเมือง

9. ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข

จำนวนผู้เข้าชม: 8,493