พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ดังนี้

1. เข้าไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผู้ประกอบพาณิชย กิจในระหว่างเวลาทํางานได้ (พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์มาตรา 17)

2. ให้ตรวจดูหรือคัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์เมื่อมีผู้ร้องขอและได้เสียค่าธรรมเนียม ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง

(พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ มาตรา 18)

นายทะเบียนพาณิชย์มีอํานาจหน้าที่ดังนี้

1. รับจดทะเบียนพาณิชย์และออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้แก่ผู้ ขอจดทะเบียน (พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์มาตรา 14)

2. ออกคําสั่งเรียกผู้ประกอบพาณิชยกิจสอบสวนข้อความ อันเกี่ยวกับการจดทะเบียน

3. เข้าไปทําการตรวจสอบในสํานักงานของผู้ประกอบ พาณิชยกิจในระหว่างเวลาทํางานได้

(พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์มาตรา 17)

จำนวนผู้เข้าชม: 179