ไม่สามารถทำได้เนื่องจากผู้ประกอบพาณิชยกิจ       มีสถานะที่แตกต่างกัน สามารถดําเนินการได้ดังนี้

1. จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจของบุคคลธรรมดา

2. จดทะเบียนจัดตั้งผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็น คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล

 

จำนวนผู้เข้าชม: 224