กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องการจดทะเบียนเพิ่มสาขา หรือย้ายสาขา โดยสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในท้องที่ใดให้ขอจด ทะเบียนพาณิชย์ ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย์ท้องที่นั้น เนื่องจากถือว่าเป็นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจให้ระบุชื่อที่ใช้ในการ ประกอบพาณิชยกิจเดิม แล้ววงเล็บ “สาขา” ต่อท้ายชื่อ กรณีที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจมีสํานักงานสาขา แต่ต้องการจดทะเบียนสํานักงานสาขานั้นเป็นสํานักงานแห่งใหญ่อีกแห่ง ก็สามารถจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ได้ แต่ให้ถือว่า สํานักงานที่ตั้งใหม่ไม่ได้เป็นสานักงานสาขาของร้านเดิม ได้ โดยให้ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อพาณิชยกิจ

 

จำนวนผู้เข้าชม: 251