ได้ โดยให้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนสํานักงานแห่งใหญ่ ณ เทศบาลหรืออบต. ที่สํานักงานแหง่ ใหญ่ของร้านค้านั้นตั้งอยู่ และเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว ให้จัดส่งคําขอจดทะเบียนพร้อมแฟ้มทะเบียน ไปยังเทศบาล/อบต.ที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจนั้นย้ายไป สําหรับเทศบาล/อบต.ที่ได้รับโอนแฟ้มทะเบียนเมื่อได้รับ แฟ้มทะเบียนแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบพาณิชยกิจตามที่ตั้งใหม่ ว่าหากผู้ประกอบพาณิชยกิจจะยื่นจดทะเบียน หรือขอตรวจหรือคัดสําเนาเอกสารก็ให้ติดต่อที่เทศบาล/อบต.     ที่รับโอนแฟ้ม

 

จำนวนผู้เข้าชม: 236