ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Friday, May 14, 2021

ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฒนาท้องถิ่นช่วงปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ข้อ 29(3) และข้อ 30(5) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตลอดจนรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ ในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
 
ดังนั้นจึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีแล้ว มาเพื่อทราบโดยทั่วกันโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครอุดรธานีหรือฝ่ายประเมินผลและสถิติกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุดรธานี หรือทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครอุดรธานี www.udoncity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
 

 

ดาวน์โหลด PDF :

จำนวนผู้เข้าชม: 255