กรณีบุคคลที่เป็นข้าราชการต่าง ๆ  ที่ถือบัตรข้าราชการ  และไม่เคยทำบัตรประจำตัว

                ประชาชน  หากตรวจพบในฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองแล้ว

                ไม่พบรายการภาพใบหน้าในฐานข้อมูล  ให้ข้าราชการผู้นั้นยืนคำร้องขอทำบัตรได้ที่

                สำนักทะเบียนที่ตนเองมีชื่ออยู่ (ตามหนังสือสั่งการสำนักทะเบียนกลาง)

 

จำนวนผู้เข้าชม: 216