ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2564

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดไว้แล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาให้มายืนยันสิทธิ์ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมรถไฟ อาคาร 1 ชั้น 2

และขอความร่วมมือผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถาน ตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

นางธนพร เบทแมน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

☎️ โทรศัพท์ 042-223540 หรือ

Facebook โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 181