ประกาศโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

ประกาศโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เรื่อง ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด COVID-19

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

นายกฤษดา โสภา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 248