ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

**************************

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน  ๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ๓ ชั้น (หลังใหม่) และอาคาร ๗ ชั้น (ห้องประชุมสภาฯ) ประกอบด้วย

- งานตกแต่งภายใน  ชั้น G

- งานตกแต่งภายใน  ชั้น ๑

- งานตกแต่งภายใน  ชั้น ๒

- งานตกแต่งภายใน  ชั้น ๓ (อาคารใหม่)

- งานตกแต่งภายใน  ชั้น ๓ (อาคารเก่า)

- งานไฟฟ้า  แสงสว่าง และสื่อสาร

- งานผ้าม่าน  และม่านปรับแสง

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุดรธานี  ราคากลางงานก่อสร้าง  ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลนครอุดรธานี เลขที่
ช.๙๖/๕๕  ราคากลางงานก่อสร้าง  ๖,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ราคากลางของทาง ราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างใน ภายหลังมิได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘

๔.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างของแต่ละโครงการ  ดังนี้

๕.๑ โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ๓ ชั้น (หลังใหม่)และอาคาร ๗ ชั้น (ห้องประชุมสภาฯ) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีผลงานประเภทงานก่อสร้างตกแต่งภายในอาคาร สำนักงานหรือผลงานก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สิบสามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ

๕.๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีผู้ประสงค์จะ เสนอราคาจะต้องมีผลงานประเภทงานก่อสร้างถนนค.ส.ล.,ระบบระบายน้ำ,ทางเท้า, พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์หรือมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง ใน วงเงินไม่น้อยกว่า  3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ

๖.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่ สัญญากับเทศบาลต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่ บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒)บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่ สัญญากับเทศบาลซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูล จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

ทั้งนี้เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชี รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเว้น แต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดัง กล่าวแล้ว

               กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

               ในวันที่ ๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่าง เวลา ๑๐.๐๐น. ถึงเวลา  ๑๑.๐๐     น. ณ สถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน  เวลา  ๑๓.๐๐  น. เป็นต้นไป (โดยให้ไปพร้อมกันที่ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง (ชั้น ๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่ารับทราบสภาพพื้นที่ก่อสร้างตลอดจนปัญหาและ อุปสรรคต่างๆดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ในการทำงาน ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อเทศบาลไม่ได้และยินยอม ปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนดทุกกรณี
จะโต้แย้งใด ๆในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นซองประมูล  ใน วันที่    ๑๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐  น. ณ  ห้องประชุมฝ่ายจัดหาพัสดุ (ชั้น ๑) ส่วนพัสดุ  สำนักการคลัง  เทศบาลนครอุดรธานี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาของแต่ละโครงการ  ดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี  ๓ ชั้น (หลังใหม่) และอาคาร ๗ ชั้น (ห้องประชุมสภาฯ) ชุดละ  ๑๕.๐๐๐ บาท

๒.โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ชุดละ ๖,๐๐๐  บาท ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ (ชั้น ๑) ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง เทศบาลนครอุดรธานี  ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕   ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖-๘๕  ต่อ ๑๒๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายอิทธิพนธ์  ตรีวัฒนสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 975