ประกาศสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, October 8, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 13