ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์แก่ครอบครัวเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสและทัศนศึดษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน ๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, July 18, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 23