ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบคลาวด์คอมพิวเพอร์ (Cloud Computer) สำหรับสำนักการศึกษาและโรงเรียนเทศบาล ๑ - ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, September 28, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 45