ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโดเมนโฮสต์และระบบ SMS เว็บไซต์ tbud.net สำหรับระบบจองคิวออนไลน์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, June 9, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 4