ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ตประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ (สำหรับฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, September 27, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 56