ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน ๒๒ รายการ สำหรับโครงการ พัฒนาส่งเสริมครูด้านจัดการเรียน การสอนและวิจัยทางการศึกษา หน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, November 18, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 42