ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก) จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในงานห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, July 14, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 24