ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชุดอะไหล่ลูกลอย,ชุดสายฉีดชำระ ๔ หุน,สายน้ำดีใยแก้วขุ่น ๔ หุน) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, July 14, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 21