ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ เพื่อการในงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มบริการการแพทย์ กองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, November 22, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 36