ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๓ เครื่อง ใช้ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, June 7, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 9