ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, April 19, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 20