ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กฉ-๑๐๗๐ อด (๐๐๒-๔๘-๐๐๓๘) จำนวน ๑๒ รายการ ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, January 23, 2023
จำนวนผู้เข้าชม: 10