ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเครนพร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๓-๐๔๑๒ อด (๐๑๒-๕๒-๐๐๐๗) จำนวน ๗ รายการ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, January 23, 2023
จำนวนผู้เข้าชม: 11