ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กฉ-๒๓๐๐ อด. (๐๒๔-๕๗-๐๐๖๔) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, January 25, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 146