ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระบะบรรทุกทะเบียน ผก-๓๗๓๖ อด (๐๐๒-๕๕-๐๐๖๒) จำนวน ๖ รายการ กลุ่มงานบริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Monday, January 23, 2023
จำนวนผู้เข้าชม: 10