ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

            

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด

       ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.  ๒๕๖๒

----------------------------------------------------

                   อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา ๓๐ ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั้น

                   เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. ๔) ภายในเขตตำบลหมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว หากปรากฎว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ภายใน ๑๕ วัน ณ กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ชั้น G อาคารพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ เพื่อเทศบาลนครอุดรธานีจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องต่อไป

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                                                                                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕                     

 

                                                                                                                                                                      นายธนดร  พุทธรักษ์
                                                                                                                                                                นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, November 11, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 81