ก่อนอื่นขอแจ้งหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีป้าย ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

          1. ระยะเวลาติดตั้งป้าย ติดตั้งป้ายใหม่คำนวณตมระยะเวลาติดตั้ง งวดละ 3 เดือน

          งวดที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม          คำนวณค่าภาษี            100 %

          งวดที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน         คำนวณค่าภาษี               75 %

          งวดที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน       คำนวณค่าภาษี               50 %

          งวดที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม           คำนวณค่าภาษี               25 %

          2. ขนาดของป้าย

          3. จำนวนป้าย

          อัตราภาษีป้าย แยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

          ป้ายประเภท 1 เป็นป้ายที่มีอักษรไทยล้วน อัตราภาษี 3 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร

          ป้ายประเภท 2 เป็นป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศและปนกับรูปภาพหรือเครื่องหมายอื่น อัตราภาษี 20 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร

          ป้ายประเภทที่ 3 (ก)เป็นป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่                                    (ข)เป็นป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ไต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ อัตราภาษี 40 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร

          ตัวอย่าง ป้ายติดตั้งวันที่ 6 เมษายน 2561 ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร เป็นป้ายประเภท 2 จำนวน 1 ป้าย อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ อัตราภาษี 20 บาท / 500 ตารางเซนติเมตร

          ค่าภาษี  = 200 X 400 ตารางเซนติเมตร

                           500

                   = 160 X 20

                   = 3,200 บาท / ปี

ป้ายติดตั้งงวดที่ 2 = ค่าภาษี 3,200 X 75 %

                     =2,400 บาท

 

จำนวนผู้เข้าชม: 281