ได้  ไม่มีกฎหมายห้าม อย่างไรก็ตาม แนวทางการ พิจารณาในเรื่องนี้ให้นําระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท เกี่ยวกับเรื่องชื่อมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

จำนวนผู้เข้าชม: 216