1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบเสียภาษีภายใน เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

          2. ภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบเสียภาษีภายใน เดือน มกราคม (ปีแรกของรอบ 4 ปี) ปัจจุบัน รอบนี้        ปี 2561 – 2564 ดังนั้นผู้เสียภาษีจะต้องยื่นแบบเสียภาษีใน เดือน มกราคม 2561 ชำระภาษี ประจำปี2562 – 2564 ภายในเดือนเมษายน

          3. ภาษีป้ายยื่นแบบเสียภาษีภายใน เดือน มีนาคม ของทุกปี

 

จำนวนผู้เข้าชม: 238