ใช้สําหรับร้องขอให้นายทะเบียนแก้ไขในเรื่องอื่นๆ    ที่ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น การเปลี่ยนคํา นําหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือกรณี ที่ทางราชการเปลี่ยนชื่อถนน หรือแบ่งเขตการปกครองใหม่ โดยผู้ประกอบพาณิชยกิจไม่ได้ย้ายสํานักงาน หรือการเปลี่ยนสัญชาติโดยได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว

 

จำนวนผู้เข้าชม: 543