คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี

Thursday, December 27, 2018

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซํ้ากัน

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก"เด็กชาย"เป็น"นาย"และจาก"เด็กหญิง"เป็น"น.ส.")

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดและไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี

 
คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซํ้ากัน

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุล

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก"เด็กชาย"เป็น"นาย"และจาก"เด็กหญิง"เป็น"น.ส.")

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดและไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีขอมีบัตรครั้งแรกมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเลขที่บ้าน

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

 

คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

 

คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

 

คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

 

คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

 

คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายเข้า

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออก

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

 

คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป

 

คู่มือสำหรับประชาชน การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

 
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์

 
คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

 

ดาวน์โหลด PDF :

AttachmentSize
35-คู่มือสำหรับประชาชน การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร.pdf188.63 KB
36-คู่มือสำหรับประชาชน การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร.pdf176.67 KB
37-คู่มือสำหรับประชาชน การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง.pdf164.32 KB
38-คู่มือสำหรับประชาชน การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย.pdf187.37 KB
39-คู่มือสำหรับประชาชน การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคล.pdf184.58 KB
40-คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อตัว.pdf159.73 KB
41-คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนที่อยู่.pdf157.06 KB
42-คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีอื่นๆ.pdf160.71 KB
43-คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะ.pdf190.43 KB
44-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก.pdf164.18 KB
45-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย.pdf180.98 KB
46-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย.pdf178.46 KB
47-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย.pdf181.93 KB
48-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน.pdf178.1 KB
49-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น.pdf164.53 KB
50-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย.pdf163.42 KB
51-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทย.pdf165.54 KB
52-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพ.pdf165.72 KB
53-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อ.pdf165.78 KB
54-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปี.pdf161.74 KB
55-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุด.pdf164.82 KB
56-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ.pdf159.74 KB
57-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย.pdf163.9 KB
58-คู่มือสำหรับประชาชน การขอเลขที่บ้าน.pdf165.65 KB
59-คู่มือสำหรับประชาชน การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว.pdf164.89 KB
60-คู่มือสำหรับประชาชน การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201.pdf175.58 KB
64-คู่มือสำหรับประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.pdf169.59 KB
65-คู่มือสำหรับประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.pdf164 KB
66-คู่มือสำหรับประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.pdf164.8 KB
67-คู่มือสำหรับประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.pdf165.96 KB
69-คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน.pdf160.44 KB
70-คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย.pdf158.22 KB
71-คู่มือสำหรับประชาชน การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร.pdf161.64 KB
72-คู่มือสำหรับประชาชน การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร.pdf162.32 KB
73-คู่มือสำหรับประชาชน การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล.pdf164.14 KB
80-คู่มือสำหรับประชาชน การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง.pdf173.8 KB
81-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่.pdf173.42 KB
82-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผัน.pdf173.89 KB
83-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาต.pdf175.08 KB
84-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทาง.pdf169.34 KB
85-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด.pdf178.41 KB
86-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทย.pdf167.53 KB
87-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ.pdf174.39 KB
88-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัว.pdf174.71 KB
89-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ.pdf170.38 KB
90-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ.pdf175.61 KB
91-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ.pdf179.16 KB
92-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499.pdf169.85 KB
93-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย.pdf181.09 KB
94-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อ.pdf178.67 KB
95-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย.pdf168.63 KB
96-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู.pdf171.24 KB
97-คู่มือสำหรับประชาชน การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย.pdf174.44 KB
98-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น.pdf172.81 KB
99-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน.pdf178.13 KB
100-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด.pdf173.15 KB
101-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่.pdf170.93 KB
102-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด.pdf171.02 KB
103-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น.pdf171.23 KB
104-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน.pdf167.21 KB
106-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร.pdf162.35 KB
107-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรค.pdf167.06 KB
108-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น.pdf170.52 KB
109-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการตายเกินกำหนด.pdf168.46 KB
110-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น.pdf169.14 KB
111-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ.pdf174.04 KB
112-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม.pdf163.49 KB
113-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายเข้า.pdf167.64 KB
114-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายเข้า.pdf169.17 KB
115-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ.pdf166.25 KB
116-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายปลายทาง.pdf165.66 KB
117-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายออก.pdf169.81 KB
118-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง.pdf171.2 KB
119-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย.pdf165.19 KB
120-คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน.pdf167.52 KB
160-คู่มือสำหรับประชาชน การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชน.pdf192.75 KB
166-คู่มือสำหรับประชาชน การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป.pdf186.72 KB
172-คู่มือสำหรับประชาชน การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว.pdf164.39 KB
175-คู่มือสำหรับประชาชน การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก.pdf161.7 KB
182-คู่มือสำหรับประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.pdf163.57 KB
183-คู่มือสำหรับประชาชน การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.pdf164.94 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 920