คำสั่ง จังหวัดอุดรธานี ที่ 1737/2564

คำสั่ง จังหวัดอุดรธานี ที่ 1737/2564
เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค
และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ไว้เป็นการชั่วคราว
ณ วันที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, April 13, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 147