คำสั่งจังหวัดอุดรธานี

#คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
#ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, April 22, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 360