คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1794/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค และ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุดรธานี

คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1794/2564
เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค และ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ไว้เป็นการชั่วคราว 3 วัน
นับแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 - วันที่ 23 เมษายน 2564
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, April 21, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 42