คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1777/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1777/2564
เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จังหวัดอุดรธานี ไว้เป็นการชั่วคราว 3 วัน นับแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 - วันที่ 22 เมษายน 2564
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, April 20, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 27