คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1759/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2564

คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1759/2564
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Sunday, April 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 65