คนต่างด้าวที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ ต้องพิจารณาว่าเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าว ดําเนินการได้หรือไม่ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคน ต่างด้าว พ.ศ.2543 หากเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องแนบใบอนุญาต การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบคําขอด้วย ดังนั้นก่อนที่จะรับจดทะเบียนให้สอบถามเจ้าหน้าที่สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โทร. 0 2547 4425-26

สําหรับคนต่างด้าวสัญชาติอเมริกันนั้นสามารถ ประกอบกิจการได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตก่อน เนื่องจาก ประเทศไทย ได้ทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับ สหรัฐอเมริกา ซึ่งการพิจารณาสัญชาติของบุคคลสามารถ พิจารณาได้จากหนังสือเดินทางหรือสอบถามไปยังสถานทูต ส่วนการกําหนดเลขทะเบียนให้ใช้เลขทะเบียนตามที่กําหนด  ตามคําสั่งสํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กําหนดเลขทะเบียนดังกล่าว และส่งให้สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาล/อบต. แล้ว

 

จำนวนผู้เข้าชม: 233