ผู้ประกอบพาณิชยกิจ หมายถึงผู้ประกอบกิจการค้า เป็นอาชีพปกติดังนั้น หากขายเฉพาะเวลามีงานประจําปี หรือขายตามฤดูกาล ไม่ถือเป็นการประกอบการค้า เป็นอาชีพปกติจึงยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

 

จำนวนผู้เข้าชม: 216